Kerkring dorp Nieuw Helvoet


Kwekel Evenementen, artiesten, entertainment en straattheaterNieuw Helvoet is een Kerkring dorp, ontstaan na de bedijking van de Polder Nieuw-Helvoet (1395).
Sinds de bedijking waren de landerijen in de polder Nieuw-Helvoet beschermd tegen hoge vloeden en kon het in gebruik worden genomen voor landbouw en veeteelt.
Het buitendijkse gebied langs de Zuiddijk raakte nog regelmatig overstroomd, met als gevolg dat door aanslibbing langs de zeedijk een steeds bredere strook vruchtbare grond ontstond, dat onder meer gebruikt werd om schapen te weiden.
Op den duur kwamen ook deze vruchtbare gorslanden in aanmerking om te worden ingepolderd.

Kwekel Evenementen, artiesten, entertainment en straattheaterDe daarvoor benodigde bedijkingsakte werd in 1475 door Karel de Stoute verleend. In de akte was sprake van de gorzen t Weergors, de Struit, de Kaproen, de Quack, Jan de Clercs Huurweer en Den Layen Al, die tezamen als de St. Cornelispolder mochten worden ingepolderd. Bij de bedijking van t Weergors moest rekening worden gehouden met de belangen van de achterliggende polder Nieuw-Helvoet. Het overtollige water uit deze polder werd namelijk via een sluis in de Zuiddijk naar het Haringvliet gespuid en deze uitwatering moest hoe dan ook mogelijk blijven. Er werd besloten om in de nieuw op te werpen Weergorsse zeedijk een tweede sluis aan te leggen. Het water uit Nieuw-Helvoet zou voortaan door twee sluizen worden geschut. De nieuwe sluis kreeg de naam Hellevoetse Sluijs en zou weldra uitgroeien tot een welvarende havenplaats.

Kwekel Evenementen, artiesten, entertainment en straattheaterDe bebouwing beperkte zich vooral tot de kerkring (Ring) en de Smitsweg, waar in 1840 een eerste raadhuis verrees.
Begin 17de eeuw diende de kerk tevens als parochiekerk van Hellevoetsluis.
De Hervormde kerk , oorspronkelijk gewijd aan St. Cornelius, bestaat uit een dwarsschip met vijfzijdig gesloten koor en een vrijstaande toren van drie geledingen met tentdak.
De toren verrees in de tweede helft van de 15de eeuw en bevat een door Cornelis Ouderogge gegoten klok (1634). Het laat-gotische dwarsschip en koor kwamen rond 1500 tot stand. Waarschijnlijk is het schip rond 1575 na blikseminslag afgebrand. De toren met de aansluitende muurresten van het schip werden in 1927 en in 1984 gerestaureerd

Het voormalige openbare lagere school werd in 1869 gebouwd als een drieklassige school en in 1903 met drie klassen verlengd naar plannen van J. van der Ban.
Hij ontwierp ook het naastgelegen voormalige Raadhuis en de onderwijzerswoning ; beide vertonen neorenaissancedetails.